GDPR

GDPR


Tretorp Förvaltnings/ Roomscapes Dataskydds Policy enligt GDPR.

Det vill säga vår behandling av personuppgifter som omfattar alla åtgärder som vidtas i samband med insamling, registrering, lagring, offentliggörande samt sammanställning av person uppgifter.

Vi värnar om våra hyresgästers och bostads sökandes integritet.

Vi eftersträvar en hög en hög nivå i vårt dataskydd.

I vår dataskyddspolicy framgår vilka uppgifter som lagras samt hyresgästens rättigheter.

Det är viktigt att du tar del av vår policy.

Varför samlar vi in och registrerar personuppgifter?

För att kunna fullfölja hyresavtalet.

För att vi har ett berättigat behov.

Vi samlar in uppgifter för hyresgäster och bostadssökande.

Vilka uppgifter registrerar vi?

Hyresgäster: Namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, antal familjemedlemmar, telefonnummer, mailadresser, inkomst, arbetsgivare, betalningsförsummelser samt störningsärenden. 

Bostadsökande: namn, personnummer, adress, antal familjemedlemmar, inkomst, arbetsgivare samt nuvarande hyresvärds namn och telefon nummer.

Före hyresavtals tecknande erhåller vi kreditupplysning, anställningsavtal samt lönebesked.

Inga uppgifter om så kallad känslig information lagras eller registreras.

Hur länge sparar vi Era uppgifter? 

För hyresgäster sparar vi uppgifter i maximalt 6 månader efter avtalets upphörande och fullgjorda förpliktelser. 

Uppgifter inför avtalstecknandet förstörs omedelbart och sparas inte.

Störningsärenden raderas efter 2 år.

Uppgifter om bostadsökande sparas maximalt i ett år, därefter raderas samtliga uppgifter om den sökande.

Uppgifter till tredje man. 

Med lokala myndigheter i samband med bostadsbidrag.

Polis och brottsbekämpande organ om de begär information

Till allmännyttiga företag för att säkerställa att räkningar faktureras till rätt personer.

Delning av person uppgifter får endast ske i överenstämmelse med kraven på dataskydd och inga dat får användas till något annat ändamål än det angivna.

Ansvar för dig som finns i våra register.

För att kunna ha uppdaterade register är det viktigt att du kontaktar oss om det sker förändringar i dina uppgifter som du lämnat till oss. T.ex. Telefon, mailadress etc.

Rättigheter för dig som finns i våra register:

Du har rätt att få utdrag ur våra register.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade.

Du har rätt till dataportalitet.

Om du har frågor angående ovanstående var god kontakta John Hamilton på tretorp@telia.com.