Hyresgästinformation

Hyresgästinformation


Vår Dataskydds Policy enligt GPRD

Andrahandsuthyrning

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsning

  • du ska arbeta eller studera på annan ort
  • du ska provbo som sambo

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt godkännande skriftligen. Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande riskerar du att bli uppsagd. Observera att du som förstahands hyresgäst alltid är ansvarig för lägenheten och att hyran betalas.

Betalning av hyra

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Du kan betala med de avier vi skickar. Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran. Betalar du för sent debiteras du påminnelseavgift, ränta och ev. inkasso.

Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten.

Serviceanmälan

Om ditt ärende inte är akut och det går bra att använda huvudnyckel, kan du göra en felanmälan här på hemsidan.

Hemförsäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Då är det bra att ha en hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Brandvarnare

Brandvarnare skall finnas i samtliga lägenheter. Saknas brandvarnare så ring Fastighetsskötaren. Det åligger hyresgästen att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar. Hyresgästen ansvarar för byte av batteri.

Hyresnivå

Hyresnivån bestäms efter en årlig förhandling mellan hyresvärdarna och hyresgästföreningen.

Lägenhetsbyte

För att få byta lägenhet måste du ha vårt tillstånd.

Vid externt byte gäller att du ska lämna in en bytesansökan.

Då det förekommer en del oegentligheter i samband med en del bytesärenden är vi mycket grundliga i våra administrationsrutiner.

Uppsägning

All uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningen ska vara oss tillhanda den sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

Flyttning

Vi får ibland förfrågan om förkortad uppsägningstid. Det förekommer endast i undantagsfall när nästa hyresgäst har önskemål om att flytta in tidigare. Men man bör alltid räkna med tre månader i uppsägningstid.

Glöm inte att göra adressändring när du avflyttar. Det kan du göra på tel 020-97 98 99 eller via Internet på www.adressandring.se.

Du skall också ändra eller säga upp ditt elabonnemang. Kontakta Öresundskraft!

När du lämnar lägenheten skall den vara välstädad till nästa boende. Glöm inte städa av både förrådsutrymme och balkong! Om städningen är dåligt utförd tvingas vi debitera dig för våra kostnader i samband med detta.

När lägenheten är tömd och välstädad skall den besiktigas. Kontakta fastighetsskötaren.

Måla och tapetsera själv

Du får inte måla och tapetsera själv utan skriftligt medgivande från hyresvärden. Du kan själv bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet du gjort är slarvigt eller om du använt felaktigt material eller extrem färgsättning. Man får ej måla köksinredning samt garderober.

Prata med vår personal innan du börjar så kan du få råd och tips, samt en besiktning av ditt arbete så att du vet att det är godkänt.

Tvättstugan

För att det ska fungera i tvättstugan gäller att tvättiderna respekteras. Glöm inte att ta bort din bokningscylinder om du inte ska använda tvättpasset!

Städning i tvättstuga

Det är varje användares skyldighet att städa av maskinerna och tömma ev. filter efter avslutad tvättid.

Ett trivsamt boende innebär bl a att man tar ansvar och visar hänsyn. Det kan t ex vara att lämna tvättstugan i samma skick som man själv vill finna den!

Störningar

Det skall vara tyst i huset från klockan 22.00 till 07.00. Tänker du använda slagborr, möblera om, lyssna på stereon eller på annat sätt orsaka buller i huset, så gör det under dagtid. Den vanligaste orsaken till otrivsel och ovänskap mellan hyresgäster är just buller under nätterna.

Tänker du anordna en fest som kan komma att störa dina grannar, sätt då upp en lapp i trappan som information. Tänk också på att du är ansvarig för att dina gäster lämnar huset tyst och inte skrålar och slår med dörrar när de går.

Klagomål

Alla klagomål som avser störningar från grannar skall inlämnas skriftligen till Tretorp Förvaltning. Av klagomålet skall det klart framgå vad som hänt, när det hänt och vem som orsakat störningen och vem som klagar.

Balkonger

Det är trivsamt med blommor på balkongen men balkonglådan måste sitta på insidan av balkongen. Tänk på att inte övervattna lådan så att vattnet rinner ner till grannen.

Skaka mattor på balkongen får man inte göra. Skräpet kan hamna på grannens balkong.

Att grilla på balkongen eller uteplatsen är inte tillåtet. Kasta inte ut fågelmat från balkongen. Det drar till sig möss och råttor.

Eventuella trätrallar på balkongerna är hyresgästernas egendom likaså markiser på Kopparmöllegatan.

Sopor

Det finns kärl i alla fastigheter för sopsortering. Vi uppmanar dig respektera de sopsorteringsregler som finns. Hyresgästen ansvarar själv för att köra grovsopor till återvinningsgården.

Husdjur

Hundar och katter får inte rastas på gräsmattor i närheten av bostaden.

Cyklar, barnvagnar och pulkor

Dessa måste ställas i särskilda utrymmen och inte i entré eller trapphus.

Rollator får ställas hopvikt i entrén om det inte hindrar framkomligheten.

Förråd

Till varje lägenhet finns ett extra förrådsutrymme på vind eller i källare. Förvara inte stöldbegärliga saker där.

Trapphus samt övriga allmänna utrymmen

I dessa utrymmen får ej förvaras några föremål. Då de kan antändas vid brand och de blockerar vägen för Räddningstjänsten. Rökning är ej tillåten i lägenheten eller i fastigheten såsom trapphus och allmänna utrymmen. Detta inkluderar även balkongen.

Ohyra

Vid problem med ohyra var god och ring Anticimex 075-2451000 uppge att försäkring finns hos Länsförsäkringar.

Köksfläkt

Hyresgästen ansvarar för att byta kolfilter om så behövs.

Avlopp

Avlopps brunnar i kök och badrum rensas och rengöres av hyresgästerna. Detta bör göras regelbundet för att förhindra stopp.

Badrum/Ventilation

Badrum/duschrum rengöres regelbundet för att förhindra mögelangrepp. Det är viktigt att ni lämnar duschdörrarna öppna likaså badrumsdörren så att luften kan cirkulera och torka ur fukten.

Övrigt.

Man får inte byta ut köksinredning, flytta garderober eller annan fast inredning.

GDPR

Tretorp Förvaltnings/ Roomscapes Dataskydds Policy enligt GDPR.

Det vill säga vår behandling av personuppgifter som omfattar alla åtgärder som vidtas i samband med insamling, registrering, lagring, offentliggörande samt sammanställning av person uppgifter.

Vi värnar om våra hyresgästers och bostads sökandes integritet.

Vi eftersträvar en hög en hög nivå i vårt dataskydd.

I vår dataskyddspolicy framgår vilka uppgifter som lagras samt hyresgästens rättigheter.

Det är viktigt att du tar del av vår policy.

Varför samlar vi in och registrerar personuppgifter?

För att kunna fullfölja hyresavtalet.

För att vi har ett berättigat behov.

Vi samlar in uppgifter för hyresgäster och bostadssökande.

Vilka uppgifter registrerar vi?

Hyresgäster: Namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, antal familjemedlemmar, telefonnummer, mailadresser, inkomst, arbetsgivare, betalningsförsummelser samt störningsärenden.

Bostadsökande: namn, personnummer, adress, antal familjemedlemmar, inkomst, arbetsgivare samt nuvarande hyresvärds namn och telefon nummer.

Före hyresavtals tecknande erhåller vi kreditupplysning, anställningsavtal samt lönebesked.

Inga uppgifter om så kallad känslig information lagras eller registreras.

Hur länge sparar vi Era uppgifter?

För hyresgäster sparar vi uppgifter i maximalt 6 månader efter avtalets upphörande och fullgjorda förpliktelser.

Uppgifter inför avtalstecknandet förstörs omedelbart och sparas inte.

Uppgifter om bostadsökande sparas maximalt i ett år, därefter raderas samtliga uppgifter om den sökande.

Uppgifter till tredje man.

Med lokala myndigheter i samband med bostadsbidrag.

Polis och brottsbekämpande organ om de begär information

Till allmännyttiga företag för att säkerställa att räkningar faktureras till rätt personer.

Delning av person uppgifter får endast ske i överenstämmelse med kraven på dataskydd och inga dat får användas till något annat ändamål än det angivna.

Ansvar för dig som finns i våra register.

För att kunna ha uppdaterade register är det viktigt att du kontaktar oss om det sker förändringar i dina uppgifter som du lämnat till oss. T.ex. Telefon, mailadress etc.

Rättigheter för dig som finns i våra register:

Du har rätt att få utdrag ur våra register.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade.

Du har rätt till dataportalitet.

Om du har frågor angående ovanstående var god kontakta John Hamilton på tretorp@telia.com.